* Nhập mã số hồ sơ mà bạn được từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc mã số hồ sơ có ghi trên
"Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" mà bạn nhận được từ Bộ phận một cửa.
Tình hình xử lý hồ sơ
0 Hồ sơ đã tiếp nhận
0 Hoàn thành đúng hạn
0 Xử lý trong kỳ hạn
0 Hồ sơ quá hạn
Xử lý hồ sơ 0% Hoàn thành đúng hạn