* Nhập mã số hồ sơ trên "Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" mà bạn nhận được từ Bộ phận một cửa.
Tình hình xử lý hồ sơ
0 Hồ sơ tiếp nhận trong kỳ
0 Hồ sơ tồn từ kỳ trước
0 Hoàn thành đúng hạn
0 Hoàn thành trước hạn
0 Hoàn thành quá hạn
Xử lý hồ sơ 0% Hoàn thành đúng hạn