Skip Ribbon Commands
Skip to main content
DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG
 
 
 
  Tên dịch vụ   Tờ khai
1   Thủ tục Đăng ký khai sinh   Đăng ký
2   Thủ tục Đăng ký kết hôn   Đăng ký
3   Thủ tục Đăng ký khai tử   Đăng ký
4   Thủ tục Đăng ký giám hộ   Đăng ký
5   Thủ tục Chấm dứt giám hộ   Đăng ký
6   Thủ tục Đăng ký nhận Cha- Mẹ - Con   Đăng ký
7   Thủ tục Ghi chú khai sinh   Đăng ký
8   Thủ tục Ghi chú kết hôn   Đăng ký
9   Thủ tục Ghi chú ly hôn   Đăng ký
10   Thủ tục Ghi chú việc khai tử   Đăng ký
11   Thủ tục Ghi chú việc thay đổi hộ tịch   Đăng ký
12   Thủ tục Đăng ký lại khai sinh   Đăng ký
13   Thủ tục Đăng ký lại kết hôn   Đăng ký
14   Thủ tục Đăng ký lại khai tử   Đăng ký
15   Thủ tục Thay đổi, cải chính , bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc   Đăng ký
16   Thủ tục Yêu cầu bản sao trích lục hộ tịch   Đăng ký
17   Thủ tục Cấp giấy Xác định tình trạng hôn nhân   Đăng ký
18   Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi   Đăng ký
19   Thủ tục Ghi chú việc giám hộ nhận Cha - Mẹ - Con   Đăng ký
20   Thủ tục Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam   Đăng ký
21   Thủ tục Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam   Đăng ký
22   Thủ tục Xin đưa di hài về nước   Đăng ký
23   Thủ tục Đăng ký công dân   Đăng ký